تبلیغات
بیقرار یک قرار

اندر احوال مصور اوضاع فرهنگی کشور(انشا الله برخی ...)

                    اندر احوال مدیران فرهنگی کشور(انشا لله برخی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحجر و خون دل بی قراران از این طایفه ...

تحجر و خون دل بی قراران از این طایفه ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... برای ادای دین به برادران منافق سابق و خائن سبز گشته فعلی...

... برای ادای دین به برادران منافق سابق و خائن سبز کرده فعلی...
طبقه بندی: تصاویر،
ارسال در تاریخ شنبه 21 فروردین 1389 توسط بی قرار